Computer and IT terminology

This page lists words and phrases that can be used in computer, Internet and general software localization contexts.

This list is in no way complete and everything might not be absolutely accurate - if in doubt please always consult a Sesotho language practitioner. Furthermore the page is intended to be a guideline and resource. One of the problems with localization and translation of computer terms in Sesotho and many African languages is the fact that this often done in isolation and vocabulary is not shared. Therefore it happens that alternative words are used for similar concepts without taking previous translations into account. The same is experienced with regards to the transliteration of English words - the various published and accepted versions of the word "computer" in Sesotho is a good example. Hopefully this page can aid this cause.

Any comments with regard to current terms as well as new suggestions are welcome please send email to (remove spaces): o l i v i e r @ t e a c h i t z a . c o m

ENGLISH
TERM

SESOTHO
TERM

OTHER ALTERNATIVE
TERMS/SPELLINGS

3D effects diphello tsa 3D  
3D shading mothalo wa 3D  
3D view pono ya 3D  
about mabapi  
access rights ditokelo tsa ho kena  
activate sebedisa  
active link tsela e sebetsang kopantshano e mafolofolo
active link color mmala wa kopantshano e mafolofolo  
address aterese  
address book bukana ya diaterese (mid)  
advanced edit fetolo e shebetswengpele  
advanced settings diseting tsa maemo a hodimonyana  
advanced property editor thoto ya sefetodi se shebetswengpele  
AIFF - audio interchange file format sebopeho sa faele se iphetolang sa odiyo  
alert hlokomediso  
alignment tokiso bopa mola
all files difaele kaofela  
animation ketsahatso  
an internal error occurred ho hlahile phoso ya ka hare  
application tshebediso tshebetso
application has been restarted tshebetso e setse e qadisitswe botjha  
apply sebedisa  
area tulo  
arrange hlophisa  
arrange horizontally hlophisa ka ho rapameng  
arrangement tlhophiso  
arrange vertically hlophisa ka ho tsepameng  
attach tlama hokela
attachment melaetsa e hokeletsweng (mid) motlamo
attribute hloleho (pl. dihloleho)  
audio kutlo  
audio card karete ya kutlo  
autoformat sebopehose iketsahallang  
autospellcheck ho lekola mopeleto ho iketsahallang  
background bokamorao  
bar bara (pl. dibara) bar
base directory tshupetso ya motheo  
basic IDE IDE ya motheo  
battery beteri (pl. dibeteri)  
bitmap bitimapa (pl. dibitimapa)  
bitmap file faele ya bitimapa (pl. difaele tsa bitimapa)  
black and white botsho le bosweu  
blank page leqephe le feela  
blockquote tsopollo ya bloko  
body text mmele wa polelo  
bold botenya  
bookmark khopotso (rm) letshwaho la buka
border bodara (pl. dibodara)  
break kgaola  
brightness kganya  
browse phetla (rm) bala
fula?
browser mobali (rm) tekolo (mid)
shebisi (pl. dishebisi)
bullet kulo (pl. dikulo)  
bulleted kulofaditsweng  
bullet style setaele sa kulo  
burn (i.e. writing data on CD) LES: chesa (rm) tjhesa
burner 'mesi (rm)
button konopo (pl. dikonopo)  
bytes dipaete (tr)  
calculator motjini wa dipalo  
cancel khansela timetsa
tlohela
cannot create directory e ke ke ya bopa tshupetso  
cannot create document sitwa ho simolla tokomane  
cannot open document sitwa ho bula tokomane  
caption sehlooho  
carrying case mokotla wa ho jara  
cascade khaskeite  
CD CD sidi (mid)
CD-ROM CD-ROM sidi romo (mid)
CD writer sengodi sa CD sengodi sa sidi (mid)
cell sele  
cell background color mmala wa bokamorao ba sele  
cell contents dikahare tsa sele  
center bohare  
character tlhaka  
character styles ditaele tsa batho?  
chart tjhate  
chat qoqa puisanong (rm)
check your connection and try again later shebedisisa hokahanyo ya hao o leke hape nakong etlang
citation tebiso
clear hlwekisa
close kwala
click tobetsa  
click on an item above to edit its value tobetsa ho setho hodimo ho fetola lenane la yona  
code page leqephe la khoutu  
color (colour) mmala  
color resolution
(colour resolution)
tharollo ya mmala  
column kholomo (pl. dikholomo)  
command taelo  
communication puisano  
compact disk khompeke diski (mid)  
compile bokella  
component manager molaodi wa dithusi
composer moqapi
compress kokobana
computer khomputa (mc)
(pl. dikhomputa)
khomputha (mid)
khomputara (tr)
khomphuta
kompiutara
computer program lenaneo la khomputha (mid)  
configuration files difaele tsa ho fetola sebopeho  
controller cards dikaratataolo (tr)  
connect hokanya  
connection type mofuta wa kgokahano  
connector sehokahanyi (pl. dihokahanyi)  
content dikahare  
content tree sefate sa bokahare  
contrast phapano moahloho
control taolo (pl. ditaolo)  
control type mofuta o laolang  
control type is not supported mofuta o laolang ha o tshehetswe  
continue tswela pele tswella
conversion phetolelo  
converting ho fetolela  
copy etsisa kopisa
cover khavara  
CPU (central processing unit) yunititshepetso ya hare (tr)  
create form bopa foromo  
crop dimela  
customize tlwaelanya  
cut phoma seha
database datapeisi (tr) databeisi
data labels matshwao a boitsebiso  
data source mohlodi wa pokello (pl. mehlodi ya boitsebiso)  
debug tukiso  
decode fetola  
default tlhokokgetho  
definition hlaloso  
delete hlakola (rm) tlosa
phumola
delete break point hlakola ntlha ya ho robeha  
delete separator character phumola tlhaka ya searohanyi  
design view ponahalong ya boqapi  
desktop deseke  
dial letsa  
dial-up letsetsa (mid)  
digital camera khamerapaledi (tr)  
digit palo
(pl. dipalo)
 
dimensions ditekantsho  
disassembly phatlalatsa  
disconnect fasolla  
disk diski disiki (mid)
disk drive papetlanatjhitja  
disk capacity mothamo a diski  
display quality bontsha boleng  
document tokomane (pw)
(pl. ditokomane)
 
do not save seke wa boloka
download theolisa (rm) ntsha (mid)
ngollola
drag hula (rm)
drag and drop hulahla (rm)
drop lahla (rm)
dump content tree lahla sefate sa bokahare  
dynamic link kopanya ya taenamiki  
edit lokisa fetola
edit chart data lokisa boitsebiso ba tjhate
edit file fetola faele  
edit mode tshebeletsong ya fetola  
effects diphello  
email
e-mail
emaili (mc)
(pl. diemaili)
imeile (mid)
imeili
posoyaemaili
email address aterese ya emaili aterese ya imeile (mid)
embedded objects dintho tse paqamesitsweng  
erase hlakola  
error phoso bothata
error sending mail hoso thomellong poso  
exit etswa  
export romela  
exporting document thomello ya tokomane ka ntle  
export to text isa kantle ho mongolo  
eyedropper marotholodi  
false leshano  
favourites (in browser)
(favorites)
khopotso (rm) tse ratwang
field lebala (pl. mabala)  
field set pehohantsho ya lebala  
file faele (pw)  
file recovery ho fumanwa ha faele  
files difaele  
file name lebitso la faele  
filename is too long lebitso la faele le letelele haholo  
file cannot be opened faele e ke ke ya bulwa  
film fileme (pl. difileme)  
filter (n.) sefe (rm)  
filter (v.) sefa (rm)  
filter not found sefe ha e fumanwe  
find fumana  
find & replace fumana le ho nkela bohato  
flip arola  
floppy disk flopidiski (tr)
letlapana (rm)
flopi (tr)
folder sephuthedi  
folder name lebitso la sephuthedi  
font fonto (pl. difonto)  
footer area tulu ya hloohwana ya tlase  
form foromo  
form field lebala la foromo  
form wizard ramahlale wa foromo  
format fometa (tr)  
formatting ho fa sebopeho  
formatting document automatically sebopeho tokomaneng ka motjhini  
formatting toolbar hlolehiso ya sesebeletsi  
forum lekgotla (rm)  
frame foreimi (pl. diforeimi)  
frame sets dipeho tsa foreime  
frame styles ditaele tsa foreimi  
FTP server seabi sa FTP  
gallery polokelo ya ditshwantsho  
game papadi  
graphics ditshwantsho dikerafike
graphics card karete ya ditshwantsho  
graphics mode moutu wa ditshwantsho  
grayscale mmala o motshetla  
grid rostere  
hacker moakamedi  
hard disk letlapa (rm) diskithata
hard drive sepapetlwana sa khomputha (mid)  
header area tulo ya hloohwana  
heading sehloho  
height bophahamo  
help (verb) thusa  
help (noun) thuso  
help button konopo ya thuso  
hide pata  
high contrast phapano e phahameng  
highlight color supa mmala  
home (homepage) lapeng (rm) leqephe la hae
host moamohedi  
host server seabi sa moamohedi  
HTML HTML  
HTML attributes dihloleho tsa HTML  
HTML code khoutu ya HTML  
HTML color string mathalo-lentswe wa HTML  
HTML file faele ya HTML (pl. difaele tsa HTML)  
HTML format sebopehong sa HTML  
HTML framesets dipeho tsa foreime ya HTML  
HTML source botebo ba HTML  
HTML styles ditaele tsa HTML  
hyperlink haephalinki  
hyphenation karolo le kopanyo ya mantswe  
icon letshwao (pl. matshwao) leswao (tr)
(pl. maswao)
ignore hlokomoloha  
ignore all hlokomoloha kaofela  
image setshwantso (pl. ditshwantso)  
image file faele ya setshwantso (pl. difaele tsa setshwantso) faele ya ponahalo
image map mmapa wa setshwantso mmapa wa ponahalo
importing document thomello ya tokomane ka kwano  
importing graphics thomello dikerafike ho tswa ka ntle  
inbox melaetsa e fihlang (mid)  
initialize qadisa  
inline frames foreime tse moleng  
inline style setaele se moleng  
input file faele ya tse kenngwang  
insert sunya kenya
inserting index ho kenya indekse  
insert special character kenya tlhaku e kgethehileng  
install kgwesa bea
kenya
installation peo  
insufficient memory kgopolo e sa lekanang  
interaction kenelelano  
internal error phoso ya ka hare  
Internet Inthanete (tr)/(mc) Inthanethe (mid)
internet inthanete (tr)/(mc) inthanethe (mid)
Internet café khefi ya Inthanete (mc)  
Internet service provider tshebeletso ya Inthanete (mc)  
invalid parameters dipharametara tse fosahetseng  
invalid password lebitsolekunutu le fosahetse  
IP address aterese ya IP  
italic tsekaletseng  
JavaScript events diketsahalo tsa JavaScript  
Java runtime environment (JRE) tikoloho ya nako ya ho mathiswa ya Java  
justified lokafaditsweng  
key code khoutu ya senotlolo  
keyboard boroto ya dinotlolo khipoto (tr)
boroto ya nteterwane (mid)
key (on keyboard) senotlolo  
key field lebala la senotlolo  
kilobyte khilobaete (tr)  
label leebole  
laptop khomputa eo o tsamayang hohle ka yona khomputha ya ho eta (mid)
laser printer sehatisi se sebetsang ka mahlasedi (mid)  
layer lehapi  
layout tulo (pl. ditulo)  
legend mohale  
library laeborari  
library file faele ya laeborari  
line mola (pl. mela)  
link tsela (pl. ditsela) (rm) kopantshano
link image ponahalo ya kopantshano  
link text mongolo wa kopantshano  
link text color mmala wa mongolo o kopantshanang  
list lenaneho  
list box

lebokoso la lenaneho

lebokoso la lethathama
list item setho sa lenaneho  
load laisa  
load file laisa faele  
loading document laisa tokomane  
local file faele ya selehae  
log loka  
log base directory loka tshupetso ya motheo  
logarithm logarithimi  
login information tshedimosetso ya keno  
macro makro (pl. dimakro)  
main title sehloho se seholo  
main toolbar bara ya dithulusi e kgolo  
master kgolo  
media object objeke ya diphatlalatso  
megabyte megabaete (tr)  
memory kgopolo  
menu lenane
(pl. manane)
lenaneo (pl. mananeo)
menyu
menu bar bara ya dikgetho bara ya menyu
merge kopanya  
merge cells kopanya sele  
merge tables kopanya ditafole  
message molaetsa  
microphone maekerofounu  
MIDI file faele ya MIDI  
modem mouteme (tr) modeme (mid)
modify ntjhafatsa  
modify layout ntjhafatsa tulo  
module modulu  
monitor monithara (mid)  
motherboard botokgolo (tr)  
mouse tweba mause (tr/mid)
lesibatweba (mid)
mouse pad moseme a tweba phatjana ya mause
name lebitso
name and path of document lebitso le tsela ya tokomane
name of variable lebitso la tse fapafapaneng
navigator molaodi
nested table tafole e ntlwanesitsweng
net nete letlowa
new ntjha  
new content dikahare tse ntjha  
newsletter ngolo la ditaba (rm)  
next error phoso e latelang  
next page leqephe le latelang  
no active window found ha ho na lefenstere le sebetsang le fumanweng  
no button konopo ya tjhee  
no connection ha ho na kgokahano  
notebook noutebuka  
not enough disk space sebaka sa diski ha se lekane  
number format nomoro fomate  
numbering ho nomora  
number style setaele sa nomoro  
object objeke (pl. diobjeke) ntho (pl. dintho)
object properties dithepa tsa sesebediswa  
OK button konopo ya lokile  
OLE object objeke ya OLE (pl. diobjeke tsa OLE) sesebediswa sa OLE
online kenomoleng  
open bula phetla
open file bula faele  
open HTML file bula faele ya HTML  
options ditlhopho  
other character tlhaka engwe  
outbox melaetsa e tswang (mid)  
page leqephe  
page background color mmala wa bokamorao ba leqephe  
page count palo ya leqephe  
page format sebopeho sa leqephe  
page margins merumo ya leqephe  
page number nomoro ya leqephe (pl. dinomoro ya leqephe)  
page setup setapo ya leqephe  
page styles ditaele tsa maqephe  
page title sehloho sa leqephe  
paper feed sebaka sa ho fepela pampiri (mid)  
paper tray sethebe sa ho kenya pampiri (mid)  
paragraph seratswana serapa
temana
paragraph styles ditaele tsa seratswana  
parameter pharametara (pl. dipharametara)  
parse qhaqholla  
password lentswe-kunutu  
password protected files difaele tsa mabitsosephiri  
password protected files cannot be opened difaele tsa mabitsosephiri a tshireleditswng di ke ke tsa bulwa  
paste kgomaretsa mamaretsa
path tsela  
pixel phiksele (pl. diphiksele) pente-pente (pl. dipente-pente)
plotter sethadi  
pointer sesupo  
pop-up menu menyu o runyang  
pop-up menu not open menyu o runyang ha wa buleha  
power matla  
power button konopo ya ho letsa (mid)  
preformat hloleho pele  
presentation nehelano  
press penya (rm)  
preview ponelopele  
previous content dikahare tsa fetileng  
previous error phoso e fetileng  
previous page leqephe le fetileng  
primary key senotlolo sa pele  
profile profaele  
profile settings diseting tsa profaele  
program lenaneo  
program aborted lenaneo le emisitswe  
property thepa (pl. dithepa) thoto
properties could not be initialized dithepa di ke ke tsa qadiswa  
protect sireletsa  
print porinta (ns) printa
hatisa
hatisetsa
print this page hatisetsa leqephe lena  
printer sehatisi (pl.dihatisi) (mid) printa (pl.diprinta)
printer settings diseting tsa sehatisi  
printout kgatiso  
publish tsebisahatsa  
publish page tsebisahatsa leqephe  
query tletlebo  
quiz thutiso (rm)  
RAM (random access memory) kgopolo ya neng le neng  
read bala  
read error bala phoso
reading files bala difaele
receive (email) fumana (emaili) amohela
record rekoto (pl. direkoto)
recycle bin thotobolo (rm)
redo etsa hape
refresh LES: nchafatsa (rm) SA: ntshafatsa
remove tlosa  
remove all text styles tlosa kaofela ditaele tsa mongolo  
remove links tlosa dikopantshano  
rename rea hape  
repagination popo ya maqephe  
repeat repita (ns)  
repeat button konopo ya pheta hape  
repeat search pheta patlisiso  
replace kgutlisetsa nkela bohato
replace all kgutlisetsa kaofela  
reply araba  
report tlaleho  
report wizard ramahlale wa tlaleho  
resolution tharollo  
return stream noka e khutlisetsang  
return value boleng bo khutliseditsweng  
revert to last saved kgutlela morao ho e bolokilweng qetelong  
ROM
(read only memory)
kgopolo ya ho balwa fela  
rotate dikolosa  
row mola (pl. mela) mothalo (pl. methalo)
rulers babusi  
run mathisa  
run log mathisa log  
save boloka bea
save before execute boloka pele o sebedisa  
save changes boloka difetoho  
save file boloka faele  
save file as boloka faele jeka  
save page boloka leqephe  
save page as boloka leqephe jeka  
saving document boloka tokomane  
saving file failed poloko ya faele e hlolehile  
scale sekala  
scanner sekena (tr)  
screen seotlwana sekerini (tr)
sekirini (mid)
script mohatiso khatiso
scroll bar bara ya ho sekorola
search fuputsa  
section karolo  
select kgetha hlwaya
select all kgetha tsohle  
selection list kgetho lenaneho  
sent box melaetsa e romeletsweng (mid)  
set break point seta ntlha ya ho robeha  
set focus behantsha tjhebo  
setup setapo  
search fuputsa nyaka
search engine enjine ya patlo enjine ya ho fuputsa
enjene ya patliso (mid)
section karolo  
sectors dikarolwana (tr)  
select kgetha  
select all kgetha tsohle  
send (email) romella (emaili)  
server seabi (pl. diabi)
server information tshedimosetso ya seabi
server is not available seabi ha se fumanahale
server timeout seabi se feletswe ke nako
server timeout while sending seabi se feletswe ke nako nakong eo ho neng ho romelwa
service provider marangrang ka bophara weposaete (mid)
setting seting (pl.diseting)
show bontsha
show embedded objects bontsha dintho tse paqamesitsweng
single step mohato o le mong
single step over procedure mohato ka mong hodima tsela ya tshebetso
site setsha saete
sebaka
size boholo  
slide selaete (pl. diselaete)  
slide show pontsho ya selaete  
slots mesoba  
smiley face :-) sefahleho se senang  
solid border bodara e tehileng  
sound modumo  
sound card karete ya modumo  
sound file faele ya modumo  
source mohlodi  
source file faele ya mohlodi  
space sethoba  
speaker sepikara sebua (rm)
spellcheck hlahlobo ya mopeleto lekola mopeleto
split arola  
split cell arola sele  
split table arola tafole  
spreadsheet leqephe la ho ala boitsebiso  
SQL SQL  
SQL query tletlebo ya SQL  
SQL view ponahalong ya SQL  
standard tekanelo  
start tsosa (rm) qadisa
start log qala log  
startup tsoha  
statistics dipalopalo
status bar bara ya maemo
step mohato
stiffy disk stifidiski (tr) setifi (tr)
stop emisa
stop log emisa log
stop on syntax errors emisa ka diphoso tsa ho bopuwa ha mafoko
stream noka
stretch otlolla
strikethrough feta hodima
style setaele (pl. ditaele)
shadow moriti
shutdown thiba kwala
subdirectory tshupetsonyana
submenu menyu o ka tlasana
submenu does not exist menyu o ka tlasana ha o teng
subscribe ingolise (rm)
subscript skriptnyana scriptnyana
subtitle sehlohwana  
superscript skript se ka hodimo script se ka hodimo
symbols matshwao  
system tshepetso motjhene
system sound modumo wa motjhene  
system unit yuniti ya tshepetso (tr)  
table tafole lenane
table background color mmala wa bokamorao ba tafole  
tag mohatla  
tape theipi (tr)  
tasks mesebetsi  
temporary file faele ya nakwana  
term theme  
text mongolo temana
text area sebaka sa mongolo  
text color mmala wa mongolo  
text document tokomane ya mongolo  
text effects diphello tsa mongolo  
text file faele ya mongolo (pl. difaele tsa mongolo)  
text styles ditaele tsa temana  
the application cannot be started tshebediso e ka se qadiswe  
thesaurus buka ya ho boloka mantswe  
tile thaele  
tool bar bara ya thulusi sesebeletsi
tool box lebokoso la thulusi  
tools dithulusi  
tracks ditselana (tr)  
transparency ho bonahala  
true nnete  
type mofuta  
typeface thaepefeisi  
underline thalela  
undo etsolla  
unexpected end of file qetello e sa lebellwang ya faele  
unknown window type mofuta o sa tsebjweng wa lefenstere  
unnamed e se nang lebitso  
unprotect se sireletse  
untitled a e na sehlooho  
updating index tlatseletsa indekse  
upload nyololisa (rm) kenya (mid)
URL URL (pl. di-URL)  
URL is relative to page location URL e a amehala le tulo ya leqephe  
username lebitso la mosebedisi  
value lenane  
variable fetoha-fetoha  
virus kokwanahloko ya dikhomputa?  
visited link tsela e tjhaketsweng
visited link color mmala o etetsweng wa kopantshano
warning temoso
web web wep
wepe
bolepo
web address aterese ya web aterese ya weposaete (mid)
web hosting service tshebeletso ya web e tshwereng  
web location tulo ya web  
weblog puong (rm)  
webmaster rawebsaete  
web page leqephe la web  
web page location tulo ya leqephe la web
website websaete (mc)
(pl. diwebsaete)
weposaete (mid)
wepsaete
width bophara  
window (environment) fenstere (pl. difenstere)  
window title sehloho sa fenstere sehloho sa window
Windows metafile faele e latelang ya Windows  
world wide web wepe ya lefatshe weposaete ya lefatshe (mid)
wizard ramahlale  
workspace sebaka sa hosebetsa  
write ngola  
yes button konopo ya ee  
you are currently offline ha jwale o tswilemoleng  
zoom hodisa  
zoom in hodisetsa kahare  
zoom out hodisetsa kantle  


Abbreviations used:
pl. = plural
LES = Lesotho Sesotho
SA = South African Sesotho

Sources consulted:
BENNETT, J., TSOEU, N., BUTHELEZI, T., MPOLOKENG, T., SHAI, M., MKHONTWANA, Z. & VAN WYK, L. 2006. Multilingual Illustrated Dictionary. Cape Town : Pharos. 373p. (mid)

KRIEL, T.J. 1983. Pukuntšu  Woordeboek. Noord-Sotho  Afrikaans, Afrikaans  Noord-Sotho. Pretoria : Van Schaik. 600p. (tk)

MBV CONSULTING. 2001. South Africa "Phrased". Somerset West : MBV Consulting. (Sesotho done by: W. Mohapi & M. Rakolojane). (mc)

ROGERS, T. 1999. A basic guide to computer terms. Pretoria : Van Schaik. 95p. [Computer terms/basic information in English, Afrikaans, Zulu and Northern Sotho.] (tr)

SEKERE, N.B. 2004. Sociolinguistic variation in spoken and written Sesotho: A case study of speech varieties in Qwaqwa. MA Thesis. Pretoria : UNISA. 155p. (ns)

WILKEN, P. (Translated by: B. Khotseng) 1994. Understanding everyday Sesotho. Cape Town : Maskew Miller Longman. 94p. (pw)

Other contributors:
- Rethabile Masilo (retjoun@wanadoo.fr
) (rm)
-
Jako Olivier - Bukantswe (online dictionary available on this site)

 

Last updated: 29/05/2009


Return to front page

Return


Sesotho.web.za
©
J. Olivier (2009)